Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

 

Lucia Hrušková – Lucy Touch Art® s.r.o.
IČO: 47 733 721
DIČ: 2024081224
Nie je platca DPH
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 34306/T

 

1. Objednávka

 

Všetky ponúkané produkty si môžete objednať online cez:

 • e-mailom na lucy@lucytouchart.com, v prípade objednávania formou e-mailu je potrebné uviesť názov výrobku pod ktorým ho vidíte zaradený v galérií pre rýchlejšiu orientáciu (ako napr. „Karisblok“, „Traveler Diary“ a pod.), vašu presnú adresu s telefónnym číslom
 • telefonicky na čísle +421902377222 v čase od 8:00 do 20:00
 • priamo na stránke v sekcii Objednávka

 

2. Výroba na objednávku

 

 • je možná po vzájomnej dohode (hore uvedený telefón & e-mail) prípadne cez kontatný formulár
 • pri zadávaní výroby na objednávku sa vždy prosím snažte opísať svoju predstavu čo najkonkrétnejšie, poprípade pridajte link/y na vecičku/y, ktorá/é sa podobá formátom, designom či niečím čo Vás oslovilo či už z mojej tvorby, alebo prípadne aj inej avšak prosím rešpektujte autorské práva umeleckých diel a teda replikácia je neakceptovatelná, preto svoje a ani iné diela mne neznámych autorov nebudem replikovať – vytvárať duplicitné kopie
 • každý jeden kus mojej autorskej tvorby je originálom, preto pre zachovanie jedinečnosti je vylúčené ho na zákade Vašich požiadavok opätovne zhotoviť, za pochopenie ďakujem
 • pred samotnou výrobou tovaru Vás vždy oboznámim s predpokladanou cenou, ktorá sa môže od konečnej ceny môže aj mierne líšiť (max. +/- 20 eur)
 • v predbežnej cene nie je zarátané poštovné
 • pokiaľ predbežná cena presiahne sumu 20 eur, požadujem zálohovú platbu v hodnote 50% z predpokladanej sumy tovaru, je možná platiť len prevodom (prípadne vložením sumy priamo na účet, avšak k sume je potrebné pripočítať 0,50 eur, nakoľko si tento poplatok účtuje banka). Až po prijatí zálohy začínam pracovať, preto predpokladaný čas výroby treba rátať až od toho dňa

 

3. Platba za tovar

 

 • prevodom na účet – za tovar zaplatíte vopred prevodom na bankový účet. Tovar bude expedovaný až po pripísaní úhrady na účet, prípadne zaslaním potvrdenia o zrealizovaní bankového prevodu v podobe či už potvrdenia, prt sc ( print screen) alebo akýkoľvek iný druh potvrdenia, ktorý môže slúžiť ako podklad na urýchlenie odoslania zásielky. Všetky údaje potrebné k úhrade, Vám budú doručené e-mailom po prijatí objednávky (pri telefonickej objednávke Vám ich zašleme v sms forme). Úhradu je potrebné uskutočniť do 10-tich pracovných dní, v opačnom prípade bude objednávka automaticky stornovaná.
 • dobierkou – zaplatíte pri preberaní zásielky na pošte. O prijatí zásielky na poštu prislúchajúcu Vášmu bydlisku budete informovaný priamo poštou, a to oznámením o uložení zásielky v prípade Vašej neprítomnosti na adrese
 • o vyexpedovaní zásielky Vás vždy budeme informovať
 • všetky zásielky odosielame formou doporučeného listu 1. triedou (pokiaľ si zákazník neželá inak)
 • keďže nie sme platcami DPH, cena uvedená pri každom tovare je jeho konečná cena v EUR.
 • k cene tovaru bude pripočítané poštovné & balné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok

 

4. Cena poštovného

 

 • na doručenie tovaru využívam služby Slovenskej pošty
 • v cene poštovného je zahrnuté i balné
 • poštovné sa radí do troch paušálnych kategórií v závislosti od váhy balíčka (s výnimkou pri výrobe na objednávku, kedy sa poštovné a balné individuálne a zákazník je vždy vopred informovaný o jeho výške):

 

DobierkaPrevodom na účethmotnosť balíka
1. kategória4,00 EUR2,00 EURdo 1 kg
2. kategória6,50 EUR4,50 EURdo 2 kg
3. kategória7,50 EUR5,50 EURnad 2 kg, kategorizovaný ako balík

 

5. Storno objednávky

 

Kupujúci má právo bezdôvodne zrušiť svoju objednávku do 24 hodín od objednania a to formou:

 

6. Reklamácia

 

 • Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad/faktúra o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.
 • Pri predaji tovaru zhotoveného na objednávku/želanie (teda tovar na špeciálnu objednávku, ktorý štandardne na skade nedržím), nemôže zákazník od zmluvy odstúpiť a teda tovar vrátiť
 • Prípadné reklamácie adresujte e-mailom na lucy@lucytouchart.com. Spolu s podrobným popisom vady/chyby tovaru priložte do prílohy aj fotografiu poškodeného tovaru a kópiu dokladu o zaplatení. Reklamácia nebude prijatá ak popis bude nejednoznačný, prípadne fotografia bude nekvalitná a rozmazaná (v tom prípade budete opätovne vyzvaný ju poslať).
 • Pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar bude vymenený za nový, pokiaľ taký istý je skladom, resp. po vzájomnej dohode bude zaslaný iný, náhradný tovar, alebo vrátená suma za reklamovaný tovar.
 • Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa.

 

7. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

 • Právo na odstúpenie od zmluvy
  • Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  • Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
  • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou aleb e-mailom) na adrese Lucia Hrušková, Ducové 129, Moravany Nad Váhom 922 21. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
  • Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 • Dôsledky odstúpenia od zmluvy
  • Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
  • Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  • Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Ak ste sa rozhodli odstúpiť od zmluvy zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
  • Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
  • Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru

 

8. Práva a povinnosti predávajúcich a kupujúcich:

 

 • Predávajúci sa zaväzuje:
  • dodať druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky, alebo na základe dohody,
  • dodať tovar v dohodnutej cene,
  • tovar odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.
 • Kupujúci sa zaväzuje:
  • prevziať objednaný tovar, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť,
  • zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním,
  • pri neprevzatí tovaru (na základe objednávky) v odbernej lehote 18 dní (stanovené Slovenskou poštou a.s.) zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru (suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť:
  • za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
  • za poškodenie tovaru zavinené poštou,
  • za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou pošty alebo kuriéra,
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi (pri vrátení zásielky je kupujúci povinný zaplatiť poštovné za vrátenie zásielky a jeho nové vyexpedovanie).

 

9. Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

 

 • Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje.
 • Predávajúca Lucia Hrušková – Lucy Touch Art® s.r.o. sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle „102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku“.
 • Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky (Slovenskej pošte, kurierským spoločnostiam).
 • Prevádzkovateľ internetovej stránky/webu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

10. Záverečné ustanovenia

 

 • Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 • Rešpektujte prosím autorské práva. Bez udelenia súhlasu majiteľa internetovej stránky www.lucytouchart.com a profilu na Facebook účte Lucy Touch Art nemáte oprávnenie kopírovať fotografie, motívy či texty alebo používať iný obsah tejto webovej stránky. Taktiež kúpa výrobku neoprávňuje na jeho napodobovanie.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky sú v platnosti od: 11.4.2014

Pokračovaním prezerania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close